Integracja Sensoryczna to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk; układ przedsionkowy odbierający ruch; czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok i słuch), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.

 

Objawy i trudności mogące stanowić wskazania do diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej to:

Podwyższony poziom pobudzenia i aktywności (nadruchliwość), 

Obniżony poziom aktywności (ociężałość, pasywność, brak tolerancji na ruch, niepewność podczas poruszania się),

Trudności z koncentracją uwagi,

Opóźniony rozwój ruchowy, niezgrabność ruchowa, obniżony poziom koordynacji wzrokowo – ruchowej, trudności z utrzymaniem równowagi, problemy z samoobsługą i samodzielnością,

Zaburzenia praksji czyli planowania motorycznego,

Zaburzenia percepcji słuchowej,

Zaburzenia percepcji wzrokowej,

Opóźniony rozwój mowy,

Słaba organizacja zachowania (bałagan wokół swojej osoby, własnego miejsca pracy, słabe wyczucie odległości),

Zaburzone relacje społeczne i problemy w kontaktach społecznych z innymi ludźmi,

Trudności z nauką: czytaniem, pisaniem, matematyką (trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie i odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie wyrazów od końca, trudności z pamięciowym opanowaniem rachunków)

Obniżona sprawność w zakresie grafomotoryki (nieprawidłowe napięcie mięśniowe, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, szybka męczliwość, podpieranie się podczas pisania, czytania),

Niska samoocena,

Problemy emocjonalne (nadpobudliwość emocjonalna, brak stabilności emocjonalnej, chwiejność, labilność emocji, reakcje lękowe, nieśmiałość).

Diagnoza Integracji Sensorycznej składa się z:

wywiadu z rodzicami dziecka,

wypełnienia Kwestionariusza Sensomotorycznego przez rodziców (ewentualnie Kwestionariusza Wrażliwości Dotykowej),

Obserwacji Klinicznej dziecka,

badania testowego Południowo Kalifornijskimi Testami Integracji Sensorycznej (dzieci od 4 r.ż. i podejmujących współpracę podczas badania testowego),

obserwacji zachowania dziecka podczas badania oraz ewentualnie obserwacji swobodnej zabawy dziecka i reakcji dziecka na stymulację sensoryczną.

Deficyty integracji sensorycznej często współwystępują z:

zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,

zespołem Aspergera,

autyzmem,

mózgowym porażeniem dziecięcym,

zespołem Downa,

zespołem FAS,

zespołem kruchego X,

rozszczepem kręgosłupa oraz innymi zaburzeniami.
Wskazania do terapii Integracji Sensorycznej otrzymują również dzieci z: trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami mowy, z upośledzeniem umysłowym, z grupy ryzyka, z uszkodzeniami okołoporodowymi, z porodów wcześniaczych, niezgrabnością, ociężałością ruchową, z trudnościami w koncentracji uwagi.

Wszystkie wysoce skomplikowane procesy percepcyjne takie jak percepcja słuchowa, wzrokowa, mowa, zdolność czytania, pisania są zależne od procesów integracyjnych w zakresie podstawowych systemów zmysłowych: czuciowych, przedsionkowych, kinestetycznych, wzrokowych i słuchowych. Aby następował prawidłowy rozwój tych wyższych funkcji musi prawidłowo przebiegać proces integracji sensorycznej w pierwszych latach życia dziecka. Teoria integracji sensorycznej jest tą, która w oparciu o szerokie badania i w zgodzie z wiedzą z zakresu neurofizjologii, psychologii i pedagogiki daje wskazówki do właściwej stymulacji rozwojowej dziecka oraz umożliwia badanie, diagnozowanie i terapię zaburzeń w tym zakresie.  
 

Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka ile kreuje takie wymagania by dziecko było w stanie odpowiadać na nie coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej lub dużym pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiednie przyrządy. Wyposażenie sali terapeutycznej musi przede wszystkim obejmować wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby ujarzmiania środowiska. Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz większej ilości coraz bardziej skomplikowanych zadań podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Takie doświadczenia w kierowaniu swoim zachowaniem zaczyna przenosić również na inne sytuacje poza salą terapeutyczną co zaczynają zauważać rodzice i nauczyciele. Zmienia się obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku.